அணு

அணுவின் அளவு

அணுவின் அளவைச் சொல்லாத காலத்தின் போது தமிழர் நீட்டல் அளவை வாய்ப்பாடு சொல்லி வைத்துள்ளனர் 8 அணு – 1 தேர்த்துகள் 8 தேர்த்துகள் – 1 பஞ்சிழை 8 பஞ்சிழை – 1 மயிர் 8 மயிர் – 1 கடுகு 8 கடுகு – 1 நுண்மணல் 8 ந...