தயிர் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்...

தயிர் தொடர்ந்து சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் உடல் நல நன்மைகள்:- பலருக்கு தயிர், மோர் போன்றவை பிடிக்காது. நான் இவைகளை எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் என்று பெருமையாக சொல்வார்கள்.!!! சிலருக்கு தயிர் இல்லாமல் ஏதுமில்...