உலர் திராட்சை, dry grapes, grapes, Reducing weight, உடல் எடையை அதிகரிக்கும், increase body weight, healthy diet

உடல் எடையை அதிகரிக்கும் உலர்திராட்சை...

திராட்சையில் 16 சதவிகிதத்துக்கும் குறைவான ஈரப்பதம் உள்ளதையே உலர் திராட்சை என்கிறார்கள். மிகவும் பழைய உலர் திராட்சையை வாங்குவதைவிட நடுத்தரமானதை தேர்ந்தெடுத்து வாங்குவது சிறந்தது. உலர் திராட்சையில் அதி...
மனித உடல்

மனித உடலைப் பற்றி அறிவோம் !...

* மனித உடலில் காணப்படும் தசைகளின் எண்ணிக்கை 639 * மனித மூளையின் மொத்தம் 1200 கோடி நரம்பு செல்கள் உள்ளன. * மனிதன் இறந்த மூன்று நிமிடம் கழித்து மூளையின் இரத்த ஓட்டம் நின்று விடுகின்றது. * மூளையில் உள்ள...