சிறியா நங்கை

சிறியா நங்கையின் மருத்துவ பயன்கள்!...

சிறியா நங்கையின் மருத்துவ பயன்கள் : சிறியாநங் கைத்தழையைச் சேவித்த பேரைப்பிரியார் மடந்தையர்கள் பின்னும் அறியதில்டங்கனமும் நீறும் தனியழகு முண்டாகும்திங்கள் முக மாதே தெளி-மூலிகை குணபாடம்  இதன் இலையை அரை...