நேரம்

தமிழச்சித்தரகள் வகுத்த காலக்கணிதம்…...

நொடி, நாழிகை, நாள் என காலத்தைக் கணிப்பது தெறிப்பு அளவை ஆகும். 1 குழி (குற்றுழி) = 6.66 மில்லி செகன்ட் (கார்த்திகை நாள்மீன் ஒரு முறை மின்னும் நேரம்) 10 குழிகள் = 1 கண்ணிமை (66.6666 மில்லி செகன்ட்) 2 க...