ஆரோக்கியம்

என்றும் இளமையோடு வாழ..

என்றும் இளமையோடு வாழ திருமூலர் கூறும் எளிய வழி!நமது உடலில் நோய் தோன்றக் காரணம் என்னவெனில், உஷ்ணம், காற்று, நீர் ஆகியவை தன்னளவில் இருந்து மிகுதல் அல்லது குறைவதால் தான். இதனாலேயே நோய் தோன்றுகிறது. உஷ்ண...